Protecció de Dades

Introducció

En aquesta política de protecció de dades t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal.
El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les teves dades personals.

Responsable del tractament

El Responsable del tractament és MOTONÀUTICA MANEL SL, amb domicili a Av. Caritat Serinyana, 14 – 17488 CADAQUÉS (GIRONA), amb CIF núm. B-52258149, telèfon 972 15 91 35.
A efectes de comunicació i notificacions de l’usuari amb MOTONÀUTICA MANEL SL, s’haurà de fer mitjançant el formulari de sol·licitud d’informació o al correu electrònic: info@motonauticamanel.com

Finalitat del tractament

Les dades personals facilitades a MOTONÀUTICA MANEL SL, així com, les obtingudes durant la seva relació seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar l’enviament d’informació relacionada amb les nostres activitats.

De la mateixa manera, les dades personals obtingudes de les persones vinculades seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb les nostres activitats i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte MOTONÀUTICA MANEL SL.

Les dades personals facilitades per les persones usuàries dels llocs web titularitat MOTONÀUTICA MANEL SL seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i de publicació de continguts als llocs web, l’enviament de comunicacions relacionades amb les campanyes específiques corresponents, l’enviament d’informació relacionada amb les nostres activitats i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte MOTONÀUTICA MANEL SL.

Les finalitats per les que seran tractades les dades personals del personal laboral de MOTONÀUTICA MANEL SL són realitzar el control i gestió dels recursos humans de les persones empleades. Així mateix, les dades de les persones participants als processos de selecció de personal, seran tractades per a realitzar el control i gestió d’aquests processos.

En cap cas es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
Les dades personals proporcionades a MOTONÀUTICA MANEL SL es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb MOTONÀUTICA MANEL SL, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

Legitimació

La base legal fonamental que permet a MOTONÀUTICA MANEL SL el tractament de les dades de les persones vinculades a MOTONÀUTICA MANEL SL és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’una butlleta de vinculació, bé acceptant la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.
En algunes ocasions, el tractament que duu a terme MOTONÀUTICA MANEL SL té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la promoció de la seva activitat política així com el seu creixement electoral, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.
Els contractes subscrits per MOTONÀUTICA MANEL SL, ja siguin mercantils, laborals o convenis de col·laboració, legitimen el tractament de dades de les parts.
Per últim, MOTONÀUTICA MANEL SL està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte

Cessió de dades a tercers.

Les dades de les persones vinculades a MOTONÀUTICA MANEL SL podran ser comunicades legítimament a:

 • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Tribunal de Cuentas i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
 • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis de MOTONÀUTICA MANEL SL: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a MOTONÀUTICA MANEL SL siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.
 • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

Drets de les persones interessades

A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

 • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que MOTONÀUTICA MANEL SL té emmagatzemades.
 • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
 • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que MOTONÀUTICA MANEL SL deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, MOTONÀUTICA MANEL SL en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic info@motonauticamanel.com o bé a l’adreça postal carrer Av. Caritat Serinyana, 14 – 17488 CADAQUÉS (GIRONA). La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssim.
Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).

Procedència

Les dades personals que tracta MOTONÀUTICA MANEL SL són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

 • signar i lliurar la sol·licitud d’adhesió.
 • acceptar la Política de protecció de dades de forma expressa en omplir un formulari electrònic d’inscripció a un acte, de participació a una campanya o de sol·licitud d’informació.
 • lliurar el currículum o signar el contracte laboral.